//////
You are here: Home > Człowiek i emocje > MOZAIKA WYOBRAŻEŃ

MOZAIKA WYOBRAŻEŃ

W jednych ujęciach eksponowane jest owo indywidualne prawo do szczęścia, cheap jordans for sale a jego realizację uznaje się za wystarczający argument usprawiedliwia­jący naruszanie jakichś obowiązków; w innych prze­kreśla się w ogóle sens szczęścia i prawo do ubiegania się oń, jeszcze w innych usiłuje się ustalić właściwy stosunek między prawem do własnego Cheap Oakleys szczęścia a obo­wiązkami wobec innych NFL Jerseys Cheap ludzi.Tę mozaikę wyobrażeń dotyczących szczęścia można poddać ogólnej klasyfikacji. Władysław Tatarkiewicz w pracy pt. O szczęściu sprowadza owe wyobrażenia do czterech podstawowych grup. Do pierwszej zalicza kon­cepcje utożsamiające szczęście z jakimś pomyślnym układem warunków życia, לעשות z korzystnymi okolicznościa­mi, z uniknięciem lub uzyskaniem czegoś, z czymś, co Cheap NFL Authentic Jerseys człowieka spotyka lub — przeciwnie — wholesale football jerseys omija. Do dru­giej — takie ujęcia szczęścia, wedle których ‚polega ono na stanach intensywnych przeżyć, radości, upojeniu.

Comments are closed.