//////
You are here: Home > Człowiek i emocje > PRZEWIJAJĄCY SIĘ MOTYW

PRZEWIJAJĄCY SIĘ MOTYW

Ten motyw przewija Cheap Oakleys Sunglasses się w baśniach i legendach, w których określone hockey jerseys cnoty nagradzane są ostatecznie czymś, co uchodzi za szczęście — dobrobytem, uzna­niem, miłością, ową przysłowiową „ręką pięknej księż­niczki”, którą ojciec przyrzekł temu, kto wylegitymu­je się pożądanymi cnotami. Kiedy indziej natomiast Ray Ban Outlet szczęście utożsamia się z owymi cnotami, znajduje się je w nich cheap jordan shoes samych. Pisał Edgar Allan Poe: „Nie w po­znaniu leży szczęście, lecz wholesale football jerseys china w dążeniu do niego”. Mówił wielki filozof-materialista starożytnej Grecji, Demo- kryt: „Nie zalety ciała i majątek dają szczęście, lecz prawość charakteru i zalety umysłu”. Dodajmy, że w jednych koncepcjach szczęście ma wartość nadrzędną, jest ośrodkiem zainteresowań, wy­znacznikiem wszelkich wartości i zasad postępowania; w drugich rozpatrywane jest wespół z innymi dobrami’ a prawo człowieka do szczęścia wespół z Javier innymi upraw­nieniami.

Comments are closed.